Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Kategorija
VV pozīcija

Jautājumi par e-katalogiem

29.10.2013 Vispārīgie jautājumi
 
 
       

Kas ir e-iepirkumu sistēmas dalībnieka administrators?

Piesakoties darbam ar Elektronisko iepirkumu sistēmu, dalībnieks pilnvaro vienu savu darbinieku kā pilnvaroto administratoru, kas dalībnieka vārdā veiks administratīvas darbības sistēmā un veidos citus sistēmas lietotājus
                   

Kad un kāpēc ir svarīga preču izcelsmes valsts?

Eiropas Komisijas noteikumi saistībā ar preču izcelsmi paredz, ka visām precēm un materiāliem, kas iegādāti uz tāda darījuma pamata, ko finansē saskaņā ar attiecīgo programmu, jābūt ar attiecīgo valstu izcelsmi.
                   

Kā e-pasūtījumu apakšsistēma rēķina lētākās cenas?

Ja cena kādā preču pozīcijā ir vienāda vairākiem piegādātājiem, vai arī tā norādīta ar vairākām zīmēm aiz komata, ir paredzēta noteikta kārtība tam, kā sistēma nosaka, kuram piegādātājam novirzīt pasūtījumu.
                   

Ko grozā nozīmē ikona «šīs preces Piegādātājam pašreiz netiek sasniegts pasūtījuma minimālais limits»? 

Grozā ikona  nozīmē, ka šajā gadījumā, ja tiks veidots pasūtījums, sistēma iespēju robežās veiks groza optimizāciju kā rezultātā var mainīties groza kopsumma un/vai arī konkrētās preces modelis un piegādātājs.
Varāk sk. iepircēja rokasgrāmatā.
                   

Ko darīt, ja piegādātājs atved preci, bet pasūtījums vēl nav nonācis statusā  «apstiprināts pasūtījums»?

Pasūtītājs šādi piegadātas preces pieņemt nedrīkst, jo darījums sistēmā vēl nav ticis noslēgts. Ja preces, kad pasūtījums sistēmā nav ticis apstiprināts, tiek pieņemtas, preces nav iegādātas EIS ar tam atbilstošām sekām.
   
                                                                                           
  
 
       

Vai iegādājoties preci jebkurā interneta veikalā, uzskatāms, ka ir veikts iepirkums EIS?

Nē. Lai arī privātie interneta veikali un EIS darbojas inteneta vidē un pēc līdzīgiem principiem (preču izvēle, ielikšana grozā, iegāde u.c.), tikai iegādājoties preces vai pakalpojumus EIS, uzskatāms, ka pasūtītājs ir ievērojis Publisko iepirkumu likuma prasības.
                   

Preču iegāde EIS, ja pasūtītājam ir noslēgts savs atsevišķs piegādes līgums par attiecīgo preču iegādi

EIS nav pakārtota pasūtītāja atsevišķi noslēgtiem līgumiem - pasūtītājs var iegādāties preces EIS jebkurā laikā. Vienlaikus EIS nekādā veidā neietekmē pasūtītāja ārpus sistēmas noslēgtos iepirkuma līgumus un pasūtītājs ir saistīts ar šiem līgumiem atbilstoši katra attiecīgā līguma nosacījumiem
                   

Vai Elektronisko iepirkumu sistēmā var iepirkties arī pašvaldības un pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības?

Jā. EIS pasūtījumus var veikt jebkura publiskā persona, kas ir Publisko iepirkumu likuma vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma subjekts – pasūtītājs.
                   

Par kādām summām var iepirkties Elektronisko iepirkumu sistēmā?

EIS var veikt pasūtījumus neatkarīgi no plānotā iepirkuma paredzamās līgumcenas, ņemot vērā katram katalogam atvēlēto groza summas minimālo limitu (bez PVN).
                   

Vai EIS veikto pirkumu summas ir jānorāda statistikas pārskatos, kas minēti likumā?

Jā. E-pasūtījumu apakšsistēmā veikto dar'ījumu summas ir jānorāda statistikas pārskatos, kas minēti Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā.
   
                                                                                                   
 
 
       

Vai veicot pirkumu EIS, ir jāveic iepirkuma norises protokolēšana un jāgatavo iepirkuma procedūras ziņojums?

Nē. Minētās darbības saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma prasībām jau ir veikusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra, rīkojot centralizētās iepirkuma procedūras – atklātos konkursus.
                   

Kas pašvaldībās un pašvaldību iestādēs dod atļauju iepirkties EIS?

Tiesības iegādāties preces un pakalpojumus ar centalizēto iepirkumu institūciju starpniecību (tostarp darījumus E-pasūtījumu apakšistēmā) paredz Publisko iepirkumu likums. Savukārt kātrību nosaka katras pašvaldības iekšējie normatīvie akti – iepirkuma kārtība un pašvaldības vadība saskaņā ar rīkojumu, lēmumu.
                   

Vai EIS var iepirkties, ja finanšu līdzekļus piešķir kāds no Eiropas Savienības struktūrfondiem?

Jā.
                   

Kāpēc sarakstā nevar redzēt konkrētu pirkuma pieprasījuma statusu?

Standarta ekrāna saraksts satur tikai pirmos 50 ierakstus. Lai atrastu nepieciešamo pirkuma pieprasījumu, ir jālieto filtri (saraksta augšā) vai jāizmanto katra pirkuma pieprasījuma unikālais identifikators, kas satāv no dalībnieka abreviatūras/ gada/ pirkuma pieprasījuma kārtas numura.
                   

Kad un vai piegādātājs EIS var atteikties no darījuma?

Piegādātājs nav tiesīgs atteikt (neapstiprināt) darījumu izņemot gadījumus, kad:
- pircējs ir samazinājis sākotnējo pasūtījuma apjomu;
- pircējs nav norēķinājies par iepriekš attiecīgajā katalogā izpildītu piegādi ilgāk kā trīs mēnešus no pasūtījuma dienas.
   
 
 
       

Kad pasūtītājs var atteikt (neapstiprināt) darījumu EIS?

Pasūtītājs var atteikt savu izveidoto pasūtījumu gadījumos, kad:
- darījums noticis sistēmas darbības kļūdas dēļ;
- piegādātājs nevar piegādāt visas preces paredzētajā termiņā vai apjomā;
- darījuma summa pārsniedz pasūtītāja norādīto finanšu līdzekļu summu;
- nav iestājušies pasūtītāja norādītie darījuma noslēgšanas nosacījumi.
                   

E-pasūtījumu apakšsistēmā lietoto ikonu un pogu nozīme un definīcijas  

                   

Vai iepirkumu plānos ir jāpublicē pasūtītāja plānotie darījumi e-pasūtījumu apakšistēmas katalogos?

Nē. Plānu par attiecīgā preču kataloga iepirkuma procedūru (atklātu konkursu) saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu jau ir publicējusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
 
                   

 

                   

 

 
   
 
 
 
 Jautājumi, kas saistīti ar konkrētu katalogu
  
       

Kataloga "CI-81 Apdrošināšanas pakalpojumi" minimālās prasības

 
                   

Kā pēc drukas iekārtas modeļa atrast toneri un arī otrādi?

 
                   

Kā iegādāties preces reprezentācijas preču katalogā CI-82? 

Preču iegādes apraksts
Publiskie katalogi preču izvēlei
ES un ES fondu logotipi
 
                   

Ko kancelejas preču katalogā pie preces nozīmē atzīme «obligāts visiem piegādātājiem»

Minētā atzīme norāda, ka visiem piegādātājiem šajā katalogā attiecīgās preces ir piedāvājumā ar mērķi nodrošinat, ka pasūtītājiem vienmēr būs iespējams iegādāties noteiktu pamatpreču komplektu.
                   

Katalogu "CI96 Biroja, metāla, medicīnas mēbeles" un "CI96K Biroja un izglītības iestāžu mēbeles - iespējams komplektēt" vispārīgās minimālās prasības. 

 
   
                                                                                             
 

 Publikācijas datnes: