Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Par e-iepirkumu sistēmu

09.01.2014 Elektronisko iepirkumu sistēmas struktūra
 
 
 
e-pasūtījumu apakšsistēma darbojas kā interneta veikals publiskā sektora pasūtītājiem, kurā savas standarta preces piedāvā vairāki piegādātāji. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (vai cita centralizēto iepirkumu insitūcija), rīkojot atklātus konkursus atbilstoši publiskos iepirkumus regulējošo tiesību aktu prasībām, nodrošina standarta preču un pakalpojumu elektronisko katalogu izveidošanu un uzturēšanu saskaņā ar noslēgtajām vispārīgajām vienošanām starp centralizēto iepirkumu institūciju un piegādātājiem.
 
 
 
e-izsoļu apakšsistēma ir veidota kā instruments piegādātāju godīgas konkurences nodrošināšanai un pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju izmaksu samazināšanai par iepirkuma līguma izpildi un izdevīgāku piedāvājuma nosacījumu iegūšanai. Elektronisko izsoļu izmantošanas iespēja pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem publiskajos iepirkumos ir paredzēta gan Publisko iepirkumu likumā, gan Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā.
 
 

e-konkursu apakšsistēma ir veidota kā vienota elektroniska vide iepirkumu norises atbalstam, t.sk. nepieciešamo dokumentu standartizētai sagatavošanai, uzglabāšanai un izmantošanai, pieteikumu un piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai, kā arī izvērtēšanai.
 
 

e-izziņu apakšsistēmā jebkurš piegādātājs par sevi, kā ari pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un publiskais partneris, var pieprasīt un iegūt e- izziņu, kurā elektroniskā veidā apkopota valsts reģistros pieejamā informācija, lai pārbaudītu kandidāta vai pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Privātās un publiskās pārtnerības likumā noteiktajem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
 
 
 Elektronisko iepirkumu sistēmas attīstība

 

 

 

 
 
 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra realizē projektu “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība”, ID Nr.2.2.1.1/17/I/004

 

2019-09-09

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 1.augustā noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/004 “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un tā finansējuma kopējais apjoms ir 2 000 000 eiro.

Projekta mērķis ir atvieglot Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) lietotājiem dalību iepirkumu procesā, ieviešot jaunus elektroniskos pakalpojumus un pilnveidojot EIS funkcionālās iespējas. EIS tiks nodrošināta sasaiste ar e-CERTIS portālu, kas palīdz identificēt un salīdzināt dažādus ES publisko iepirkumu konkursos pieprasītos sertifikātus, kā arī atvieglota komersantu dalība starptautiskajos iepirkumos, nodrošinot atkalizmantojamu Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta  (ESPD) datu pieejamību EIS platformā. Iecerēts arī padarīt pieejamus sabiedrībai  elektronisko iepirkumu darījumu un iepirkumu datus, kā arī paplašināt elektroniski pieejamo datu apjomu un procesu izpildes elektronizācijas līmeni publiskajos iepirkumos iesaistīto personu starpā.

 Projekta aktivitāšu īstenošanai jau ir noslēgtas šādas vienošanās:

 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2017/3 “Par programmatūras izstrādes un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumi atbilstoši Agile metodikai, izmantojot savstarpēji integrētu programmatūras dzīvescikla pārvaldības (ALM) izmatošanu” ar SIA “AA Projekts”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2017.gada 30.janvārī tika noslēgts līgums par 107 590,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/15 “Par Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) integrāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā, 1.daļa” ar AS “RIX Technologies”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 14.februārī tika noslēgts līgums par 672 000,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/48 “Par integrētā e-pakalpojuma – e-Izziņas pieprasījums pilnveidošanu” ar SIA “ZZ DATS”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 31.maijā tika noslēgts līgums par 31 699,43 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/65 “Par jaunas datu apmaiņas saskarnes izstrādi Atvērto datu kopu nodošanai no EIS uz Atvērto datu portālu ”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 13.jūlijā tika noslēgts līgums par 50 960,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/73 “EIS lietojamības uzlabojumi (pircēja profila izveide un meklētāja funkcionalitātes pārstrāde)”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 23.jūlijā tika noslēgts līgums par 120 120,00 euro bez PVN (no kura par ERAF līdzekļiem tiek īstenots 2.posms – 40 950,00 euro bez PVN).
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/85 “EIS lietojamības uzlabojumi (kopējās lietojamības uzlabojumi)”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 5.oktobrī tika noslēgts līgums par 136 240,00 euro bez PVN.
 • Līguma Nr. FM VID 2016/296 pielikumā Nr.2.18.0 “Vienošanās protokols “VID datu noliktavas sistēmas (DNS) jauna darbinieku vidējās stundu tarifa likmes biznesa servisa izstrāde”. Pasūtījumu veic VID, izstrādi – Emergn, darbu apmaksa – VRAA. Minētā līguma izpilde notiek uz 2018.gada 24.augustā trīspusēji parakstīta Vienošanās protokola Nr.13-2/18/47 pamata, par 13 920,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2019/26 “E-adreses integrācija elektronisko iepirkumu sistēmā”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2019.gada 9.aprīlī tika noslēgts līgums par 73 320,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2019/33 “EIS lietotāju autorizācija ar ES dalībvalstīs izsniegtajām elektroniskajām identifikācijas kartēm”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2019.gada 23.maijā tika noslēgts līgums par 21 840,00 euro bez PVN.

Paralēli notiek darbs pie citām Projekta aktivitātēm, veicot Izmaiņu pieprasījumu saskaņošanu šādās darbībās:

 • jaunas datu apmaiņas saskarnes izveide starp EIS un E-adresi, nodrošinot EIS uzkrāto dokumentu un to metadatu pārsūtīšanu uz dokumentu vadības sistēmām (DVS);
 • jaunas datu apmaiņas saskarnes «VID datu noliktavas sistēmas jauna darbinieku vidējās stundu tarifa likmes biznesa serviss» integrācija EIS

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka notiek aktīva augstāk minēto līgumu izpilde un citu projekta aktivitāšu, atbilstoši Projektā plānotajam aktivitāšu grafikam, īstenošana.

Paralēli notiek darbs pie citām Projekta aktivitātēm, piemēram, aktīva komunikācija ar sadarbības partneriem projekta īstenošanā – Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Būvniecības un valsts kontroles birojs (BVKB), kā rezultātā ir plānota jaunu datu apmaiņas saskarņu izstrāde, datu saņemšanai EIS no BVKB BIS  un VID DNS reģistriem.

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka notiek aktīva augstāk minēto līgumu izpilde un citu projekta aktivitāšu, atbilstoši Projektā plānotajam aktivitāšu grafikam, īstenošana.

 Cita noderīga informācija:

Informācija par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" un projekta detalizētais apraksts pieejams šī atbalsta mērķa atbildīgās iestādes – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē - http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18634.

 

 

 
 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra realizē projektu “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība”, ID Nr.2.2.1.1/17/I/004

2019-03-07

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 1.augustā noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/004 “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un tā finansējuma kopējais apjoms ir 2 000 000 eiro.

Projekta mērķis ir atvieglot Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) lietotājiem dalību iepirkumu procesā, ieviešot jaunus elektroniskos pakalpojumus un pilnveidojot EIS funkcionālās iespējas. EIS tiks nodrošināta sasaiste ar e-CERTIS portālu, kas palīdz identificēt un salīdzināt dažādus ES publisko iepirkumu konkursos pieprasītos sertifikātus, kā arī atvieglota komersantu dalība starptautiskajos iepirkumos, nodrošinot atkalizmantojamu Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta  (ESPD) datu pieejamību EIS platformā. Iecerēts arī padarīt pieejamus sabiedrībai  elektronisko iepirkumu darījumu un iepirkumu datus, kā arī paplašināt elektroniski pieejamo datu apjomu un procesu izpildes elektronizācijas līmeni publiskajos iepirkumos iesaistīto personu starpā.

 Projekta aktivitāšu īstenošanai jau ir noslēgtas šādas vienošanās:

 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2017/3 “Par programmatūras izstrādes un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumi atbilstoši Agile metodikai, izmantojot savstarpēji integrētu programmatūras dzīvescikla pārvaldības (ALM) izmatošanu” ar SIA “AA Projekts”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2017.gada 30.janvārī tika noslēgts līgums par 107 590,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/15 “Par Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) integrāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā, 1.daļa” ar AS “RIX Technologies”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 14.februārī tika noslēgts līgums par 672 000,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/48 “Par integrētā e-pakalpojuma – e-Izziņas pieprasījums pilnveidošanu” ar SIA “ZZ DATS”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 31.maijā tika noslēgts līgums par 31 699,43 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/65 “Par jaunas datu apmaiņas saskarnes izstrādi Atvērto datu kopu nodošanai no EIS uz Atvērto datu portālu ”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 13.jūlijā tika noslēgts līgums par 50 960,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/73 “EIS lietojamības uzlabojumi (pircēja profila izveide un meklētāja funkcionalitātes pārstrāde)”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 23.jūlijā tika noslēgts līgums par 120 120,00 euro bez PVN (no kura par ERAF līdzekļiem tiek īstenots 2.posms – 40 950,00 euro bez PVN).
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/85 “EIS lietojamības uzlabojumi (kopējās lietojamības uzlabojumi)”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 5.oktobrī tika noslēgts līgums par 136 240,00 euro bez PVN.
 • Līguma Nr. FM VID 2016/296 pielikumā Nr.2.18.0 “Vienošanās protokols “VID datu noliktavas sistēmas (DNS) jauna darbinieku vidējās stundu tarifa likmes biznesa servisa izstrāde”. Pasūtījumu veic VID, izstrādi – Emergn, darbu apmaksa – VRAA. Minētā līguma izpilde notiek uz 2018.gada 24.augustā trīspusēji parakstīta Vienošanās protokola Nr.13-2/18/47 pamata, par 13 920,00 euro bez PVN.

Paralēli notiek darbs pie citām Projekta aktivitātēm, veicot Izmaiņu pieprasījumu saskaņošanu šādās darbībās:

 • jaunas datu apmaiņas saskarnes izveide starp EIS un E-adresi, nodrošinot EIS uzkrāto dokumentu un to metadatu pārsūtīšanu uz dokumentu vadības sistēmām (DVS);
 • jaunas datu apmaiņas saskarnes «VID datu noliktavas sistēmas jauna darbinieku vidējās stundu tarifa likmes biznesa serviss» integrācija EIS

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka notiek aktīva augstāk minēto līgumu izpilde un citu projekta aktivitāšu, atbilstoši Projektā plānotajam aktivitāšu grafikam, īstenošana.

 Cita noderīga informācija:

Informācija par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" un projekta detalizētais apraksts pieejams šī atbalsta mērķa atbildīgās iestādes – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē - http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18634.

 

 

 
 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra realizē projektu “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība”, ID Nr.2.2.1.1/17/I/004

2018-09-07

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 1.augustā noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/004 “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un tā finansējuma kopējais apjoms ir 2 000 000 eiro.

Projekta mērķis ir atvieglot Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) lietotājiem dalību iepirkumu procesā, ieviešot jaunus elektroniskos pakalpojumus un pilnveidojot EIS funkcionālās iespējas. EIS tiks nodrošināta sasaiste ar e-CERTIS portālu, kas palīdz identificēt un salīdzināt dažādus ES publisko iepirkumu konkursos pieprasītos sertifikātus, kā arī atvieglota komersantu dalība starptautiskajos iepirkumos, nodrošinot atkalizmantojamu Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta  (ESPD) datu pieejamību EIS platformā. Iecerēts arī padarīt pieejamus sabiedrībai  elektronisko iepirkumu darījumu un iepirkumu datus, kā arī paplašināt elektroniski pieejamo datu apjomu un procesu izpildes elektronizācijas līmeni publiskajos iepirkumos iesaistīto personu starpā.

 Projekta aktivitāšu īstenošanai jau ir noslēgtas šādas vienošanās:

 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2017/3 “Par programmatūras izstrādes un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumi atbilstoši Agile metodikai, izmantojot savstarpēji integrētu programmatūras dzīvescikla pārvaldības (ALM) izmatošanu” ar SIA “AA Projekts”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2017.gada 30.janvārī tika noslēgts līgums par 107 590,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/15 “Par Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) integrāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā, 1.daļa” ar AS “RIX Technologies”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 14.februārī tika noslēgts līgums par 672 000,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/48 “Par integrētā e-pakalpojuma – e-Izziņas pieprasījums pilnveidošanu” ar SIA “ZZ DATS”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 31.maijā tika noslēgts līgums par 31 699,43 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/65 “Par jaunas datu apmaiņas saskarnes izstrādi Atvērto datu kopu nodošanai no EIS uz Atvērto datu portālu ”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 13.jūlijā tika noslēgts līgums par 50 960,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/73 “EIS lietojamības uzlabojumi (pircēja profila izveide un meklētāja funkcionalitātes pārstāde)”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 23.jūlijā tika noslēgts līgums par 120 120,00 euro bez PVN (no kura par ERAF līdzekļiem tiek īstenots 2.posms – 40 950,00 euro bez PVN).

Paralēli notiek darbs pie citām Projekta aktivitātēm, veicot Izmaiņu pieprasījumu saskaņošanu šādās darbībās:

 • jaunas datu apmaiņas saskarnes izveide starp EIS un E-adresi, nodrošinot VRAA koplietošanas komponenšu kartiņas E-adreses struktūrās iepirkuma dokumentācijas reģistrēšanai un automātiskai datu sinhronizācijai no EIS uz dokumentu vadības sistēmām (DVS) un no DVS uz EIS;
 • EIS lietojamības uzlabojumi, kas vienkāršos EIS lietošanu.

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka notiek aktīva augstāk minēto līgumu izpilde un citu projekta aktivitāšu, atbilstoši Projektā plānotajam aktivitāšu grafikam, īstenošana.

 Cita noderīga informācija:

Informācija par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" un projekta detalizētais apraksts pieejams šī atbalsta mērķa atbildīgās iestādes – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē - http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18634.

 
 
 
 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra realizē projektu “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība”, ID Nr.2.2.1.1/17/I/004

2018-03-09

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 1.augustā noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/004 “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un tā finansējuma kopējais apjoms ir 2 000 000 eiro.

Projekta mērķis ir atvieglot Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) lietotājiem dalību iepirkumu procesā, ieviešot jaunus elektroniskos pakalpojumus un pilnveidojot EIS funkcionālās iespējas. EIS tiks nodrošināta sasaiste ar e-CERTIS portālu, kas palīdz identificēt un salīdzināt dažādus ES publisko iepirkumu konkursos pieprasītos sertifikātus, kā arī atvieglota komersantu dalība starptautiskajos iepirkumos, nodrošinot atkalizmantojamu Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta  (ESPD) datu pieejamību EIS platformā. Iecerēts arī padarīt pieejamus sabiedrībai  elektronisko iepirkumu darījumu un iepirkumu datus, kā arī paplašināt elektroniski pieejamo datu apjomu un procesu izpildes elektronizācijas līmeni publiskajos iepirkumos iesaistīto personu starpā.

 Projekta aktivitāšu īstenošanai jau ir noslēgtas šādas vienošanās:

 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2017/3 “Par programmatūras izstrādes un ieviešanas projektu kvalitātes kontroles un atbalsta pakalpojumi atbilstoši Agile metodikai, izmantojot savstarpēji integrētu programmatūras dzīvescikla pārvaldības (ALM) izmatošanu” ar SIA “AA Projekts”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2017.gada 30.janvārī tika noslēgts līgums par 107 590,00 euro bez PVN.
 • vispārīgās vienošanās „Par standarta programmatūras pakalpojumu sniegšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem” Nr. VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP 2.pielikuma „Pakalpojumu izpildes darījuma vispārīgie noteikumi”, EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā noslēgtais darījums Nr. VRAA/2018/15 “Par Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) integrāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā, 1.daļa” ar AS “RIX Technologies”. Šīs vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 14.februārī tika noslēgts līgums par 672 000,00 euro bez PVN.

Paralēli notiek darbs pie citām Projekta aktivitātēm, veicot Izmaiņu pieprasījumu saskaņošanu šādās darbībās:

 • integrētā e‑pakalpojuma - e-Izziņas pieprasījums pilnveidošana;
 • jaunas datu apmaiņas saskarnes izstrāde atvērto datu kopu nodošanai no EIS uz Atvērto datu portālu, izmantojot VRAA VISS koplietošanas infrastruktūru;
 • jaunas datu apmaiņas saskarnes izveide starp EIS un DIV, nodrošinot VRAA koplietošanas komponenšu kartiņas DIV struktūrās iepirkuma dokumentācijas reģistrēšanai un automātiskai datu sinhronizācijai no EIS uz dokumentu vadības sistēmām (DVS) un no DVS uz EIS

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka notiek aktīva augstāk minēto līgumu izpilde un citu projekta aktivitāšu, atbilstoši Projektā plānotajam aktivitāšu grafikam, īstenošana.

 Cita noderīga informācija:

Informācija par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" un projekta detalizētais apraksts pieejams šī atbalsta mērķa atbildīgās iestādes – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē - http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18634.

 
 
 
10.09.2017 Projekts „E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” (Nr.2.2.1.1/17/I/004)Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 1.augustā noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/004 “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” īstenošanu. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un tā finansējuma kopējais apjoms ir 2 000 000 eiro.
 
Projekta īstenošanas laikā tiks pilnveidoti darbības procesi un izstrādātas un publicētas iepirkumu datu atkalizmantošanas datu kopas. Proti, projekts nodrošinās jau funkcionējošu www.eis.gov.lv elektronisko iepirkumu un elektronisko izsoļu platformu  attīstību, aktualizējot un veicinot Publisko iepirkumu likuma nosacījumu izpildi, kā arī padarot pieejamāku to pielietošanu jebkuram Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) lietotājam  - Publisko iepirkumu likuma (arī citu iepirkumu likumu) subjektam, kas EIS strādā kā pasūtītājs, un jebkuram piegādātājam, kurš ir piedalījies iepirkumā ar mērķi iegūt tiesības sniegt savus pakalpojumus vai piegādāt savas preces.
 
Projekta mērķis ir atvieglot EIS lietotājiem dalību iepirkumu procesā, ieviešot jaunus elektroniskos pakalpojumus un pilnveidojot EIS funkcionālās iespējas. EIS tiks nodrošināta sasaiste ar e-CERTIS portālu, kā arī atvieglota komersantu dalība starptautiskajos iepirkumos, nodrošinot atkalizmantojamu Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta  (ESPD) datu pieejamību EIS platformā. Iecerēts arī padarīt pieejamus sabiedrībai  elektronisko iepirkumu darījumu un iepirkumu datus, kā arī paplašināt elektroniski pieejamo datu apjomu un procesu izpildes elektronizācijas līmeni publiskajos iepirkumos iesaistīto personu starpā.
 
Projekta aktivitāšu īstenošana ir plānota trīs gadu termiņā no 2017.gada 1.augusta līdz 2020.gada 31.jūlijam.
 
 

Līdz 2015.gada 30.novembrim tika realizēts projekts „Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība” (15.12.2015.) (Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLAS/009/005) (turpmāk - Projekts) un pilnā apjomā darbu uzsāktu Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) trešā versija.

Projekta ietvaros tika izveidota publisko iepirkumu norisi atbalstoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina, ka pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, iepērkot preces, pakalpojumus un būvdarbus, iepirkuma procedūras veic elektroniskā vidē, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas. EIS darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu.

e-izsoļu apakšsistēmas izstrāde, pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem publiskajos iepirkumos dod iespēju izmantot elektroniskās izsoles, kas ir vēl viens instruments piegādātāju godīgas konkurences nodrošināšanai, un pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju izmaksu samazināšanai par iepirkuma līguma izpildi un izdevīgāku piedāvājuma nosacījumu iegūšanai. Elektronisko izsoļu izmantošanas iespēja pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem publiskajos iepirkumos ir paredzēta gan Publisko iepirkumu likumā, gan Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. e-konkursu apakšsistēma izveidota vienotas elektroniskās vides iepirkumu norises atbalstam, t.sk. nepieciešamo dokumentu standartizētai sagatavošanai, uzglabāšanai un izmantošanai, pieteikumu un piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai, kā arī daļējai izvērtēšanai un sasaistes nodrošināšanai starp dažādām iepirkuma procedūru norisi atbalstošajām informācijas sistēmām un apakšsistēmām – e-izziņu apakšsistēmu, e-izsoļu apakšsistēmu un e-katalogu apakšsistēmu.

Veiksmīgi tika īstenotas visas Projektā paredzētās aktivitātes un sasniegts Projekta mērķis - iepirkuma procedūru norises elektronizācija, palielinot to efektivitāti un samazinot administratīvos izdevumus un iepirkumu administratīvo slogu. Projektā īstenotā e-iepirkumu sistēma ir publisko iepirkumu norisi atbalstoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina, ka pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, iepērkot preces, pakalpojumus un būvdarbus, iepirkuma procedūras veic elektroniskā vidē, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas.

 
 

Kopš 2014.gada janvāra tika ieviesta e-izziņu apakšsistēma, kas ir paredzēta, lai jebkurš pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma subjekts un ir reģistrējies Elektronisko iepirkumu sistēmā, kā arī jebkurš piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā var pieprasīt un iegūt e- izziņu, kurā elektroniskā veidā apkopota valsts reģistros pieejamā informācija, lai pārbaudītu kandidāta vai pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem izslēgšanas no piekuma procedūras gadījumiem.

 
 

Kopš 2009.gada 1.jūnija par Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) uzturētāju un darbības nodrošinātāju kļuva Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - VRAA), kura ir veikusi lielu ieguldījumu sistēmas pilnveidošanā. VRAA, realizējot ERAF projektu, izveidoja jaunu sistēmas versiju, un ar 2010.gada 1.novembri darbu uzsāka EIS otrā versija, kura EIS lietotājiem nodrošina daudz ērtāku sistēmas lietošanu un iepirkumu pārvaldību.

 
 

Elektronisko iepirkumu sistēma, kura ir pirmā šāda veida iepirkumu sistēma Baltijas valstīs, tika izveidota 2005.gadā. Sākotnēji tā darbojās tikai kā e-katalogu sistēma, kurā publiskās institūcijas var iegādāties standarta preces un pakalpojumus.

 

 Publikācijas datnes: