logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Piegādātāju jautājumi

29.07.2018 00:00


⭐ Šajā vietnē ir apkopoti piegādātāju biežāk uzdotie jautājumi un atbildes.
Atbilde ir skatāma izvēršamajā blokā zem katra konkrētā jautājuma. Citās EIS apakšsistēmās ir pieejami līdzīgi bieži uzdoto jautājumu un attiecīgo atbilžu apkopojumi.


Jautājumi par EIS un palīdzības iespējām:

Šobrīd EIS sastāv no četrām dažādām apakšsistēmām (pārslēgties starp apakšsitēmām var ekrāna kreisajā augšējā stūrī spiežot uz attiecīgā apakšistēmas nosaukuma). Katrai no apakšsistēmām ir paredzēta noteiktu darbību veikšanai, attiecīgi:
- apakšsistēma, kurā pasūtītāji var iegādāties standarta preces un pakalpojumus nerīkojot iepirkuma procedūras. Preces un pakalpojumu piedāvā piegādātāji ar kuriem noslēgtas vispārīgās vienošanās centralizētās iepirkumu institūcijas rīkotu iepirkuma procedūru rezultātā;
 - apakšsistēma e-izsoļu rīkošanai. Šobrīd apakšsistēma ir izstrādes stadijā;
- apakšsistēma, kas paredzēta iepirkumu rīkošanai elektroniskajā formā, nodrošinot, iepirkumu izsludināšanu, pieteikumu vai piedāvājumu elektronisku iesniegšanu un atvēršanu, piegādātāju iesniegto piedāvājumu vērtēšanu u.c. ar iepirkumu norisi saistītās darbības;
 - apakšsistēma, kas paredzēta izziņu iegūšanai attiecībā uz pretendentiem un kandidātiem, kuri piedalās publiskajos iepirkumos, normatīvajos aktos noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudei.

| SVARĪGI | darbam ar katru apakšsistēmu ir paredzētas atšķirīgas lietotāju lomas.
Informāciju par sistēmas lietošanu var iegūt no šādiem avotiem:
    ■ Lietošanas instrukcijām - pieejamai katrai apakšsistēmai uzspiežot uz pogas , kura atrodas ekrāna augšējā labajā stūrī;
    ■ Informatīvie materiāli - atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kā arī skaidrojumi un pamācības;
    ■ Interaktīva palīdzības vide - e-konkursu apakšsistēmai izveidotā tīmekļa vietne, kurā paskaidrojumi pasūtītājiem un piegādātājiem ir pieejami arī video formātā. Interaktīvā palīdzības vide piegādātājam ir pieejama tīmekļa vietnē http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/N_0_1.html ;
    ■ Tehniskais atbalsts - konsultācijas par sistēmas lietošanu ir pieejama arī vēršoties EIS vienotjā atbalsta centrā: rakstot uz e-pasta adrese eis@vraa.gov.lv vai zvanot uz tālruni 66155511.

Jautājumi par reģistrācijas procesu un EIS lietotāju lomām:

Jā, lai iesniegtu piedāvājumu piegādātājam ir jābūt reģistrētam sistēmā.
Sīkāka informācija par dalībnieku reģistrāciju ir pieejama vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE
Reģistrējot Piegādātāju EIS, tiek izveidots pirmais organizācijas lietotājs, šim lietotājam tiek piešķirta viena loma 'Piegādātāja administrators'.
Minētais lietotājs veic lietotāju pārvaldību organizācijas ietvaros (izveido citus jaunus lietotājus, piešķir/maina paroles, bloķē/atbloķē/dzēš lietotājus u.tml.).
Piegādātājs ir tiesīgs piešķirt administratora lomu arī citiem darbiniekiem.
Lomas norāda uz darbību apjomu, kuras lietotājam sistēmā ir atļauts veikt, piemēram, tiesības parakstīt piedāvājumu ir tikai lietotājam ar lomu 'Piegādātāja paraksttiesīgā persona'.
Pēc lietotāja konta izveidošanas personai, kura tika norādīta reģistrācijas veidlapā "E-iepirkumu sistēmas dalībnieka sākotnējā pilnvarotā administratora apliecinājums" (uz veidlapā norādīto e-pasta adresi) tiek nosūtīti EIS pieslēgšanas parametri (lietotājvārds, parole un koda karte).
Pieslēgšanās sistēmai (vai aslēgšanās no sistēmas) notiek no jebkuras EIS apakšsitēmas ekrānformas (lapas) uzspiežot uz ikonas , kas atrodas ekrāna kreisajā pusē blakus uzrakstam "viesis", kas pēc pieslēgšanās nomianās uz lietotāja vārdu.
Personas koda norādīšana ir nepieciešama tikai tad, ja lietotājs plāno pieprasīt e-izziņas vai pieslēgties EIS izmantojot, piemēram, ID karti vai internetbankas rekvizītus.
Ja lietotājs e-izziņas pieprasīt neplāno, vai plāno autorizēties sistēmā tikai ar EIS lietotājvārdu, paroli un kodu karti - personas kods nav jānorāda.
Ja pircēja administratoram ir piešķirtas atbilstošas lomas viņš var arī sagatavot (nepieciešamās lomas 'Piegādātāja piedāvājuma sagatavotājs' un 'Piegādātāja vadītājs') un parakstīt (nepieciešamā loma 'Piegādātāja paraksttiesīgā persona') piedāvājumus.
Lai atjaunot paroli vai kodu karti, lietotājam ir jāvēršas pie savas organizācijas lietotāja ar lomu 'Piegādātāja administrators'.
Gadījumā, ja paroli ir nepieciešams atjaunot piegādātajā administratoram, viņam ir jāvēršas EIS vienotajā atbalsta centrā: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=1&systemCode=CORE.
Lietotāju skaits vienai organizācijai nav ierobežots.
Tomēr, lai atvieglotu lietotāju profilu un to tiesību pārvaldību, nav ieteicams veidot vairākus profilus vienam lietotājam.
Ja vienam lietotājam ir nepieciešamas vairākas lomas tās ir jāpiešķir viena lietotajam profila ietvaros.
Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS) ir risinājumu kopums, kas nodrošina datu apmaiņu starp dažādām valsts iestāžu informācijas sistēmām un piekļuvi dažādām koplietošanas komponentēm.
EIS ievaros VISS tiek izmantots lietotāju autentifikācijas nodrošināšanai izmantojot Latvija.lv iespējas, piemēram, autorizācijai ar viedkarti vai internet bankas rekvizītiem un piedāvājumu parakstīšanai izmantojot LVRTC e-parakstu.
Sīkāka informācija par VISS ir pieejama vietnē https://viss.gov.lv/Viss.

Jautājumi par piedāvājumu sagatavošanu, parakstīšanu un iesniegšanu:

Lai reģistrētos iepirkuma dokumentācijas saņemšanai (informācija par pasūtītāja veiktajiem grozījumiem), interesējošam iepirkumam no saraksta nepieciešams atzīmēt favorīta ikonu .
Funkcionalitāte praktiskā izmantošana ir aprakstīta interaktīvās palīdzības timekļa vietnē:  http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/N_2_5.html un pamācībā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/883?subsystemCode=KON
Ikona  tiek attēlot tikai autorizētiem lietotājiem ar atbilstošām tiesībām.
Ja pēc autorizācijas sistēmā ikona  iepirkumiem netiek attēlota, pārliecinieties, ka lietotājam ir piešķirtas lomas 'Piegādātāja piedāvājuma sagatavotājs' un 'Piegādātāja vadītājs'.
Minētā funkcionalitāte tiek attēlot tikai autorizētiem lietotājiem ar atbilstošām tiesībām.
Ja pēc autorizācijas šīs ikonas un pogas netiek attēlota, pārliecināties, ka lietotājam ir piešķirtas lomas 'Piegādātāja piedāvājuma sagatavotājs' un 'Piegādātāja vadītājs'.
Piedāvājuma sagatavošana, t.sk. datņu augšupielāde notiek šķirklī "Daļas".
Lai iesniegtu savu piedāvājumu/pieteikumu piegādātājam ir jāievēro pasūtītāja izvirzītie nosacījumi attiecībā uz datņu pievienošanu un ievadlauku aizpildīšanu.
Datņu pievienošanai izmantojot FTP serveri nav nepieciešamas papildus zināšanas IT jomā, tomēr atsevišķos gadījumos sākumā var būt nepieciešama IT personāla palīdzība, piemēram, nepieciešamās programmatūras instalācijas nodrošināšanai vai FTP protokola izmantošanas atļaušanai, ja tas sākotnēji nav bijis atļauts saskaņā ar piegātātāja darba vides IT drošības politikas nosacījumiem.
Datņu pievienošanas process ir aprakstīts EIS timekļa vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON
Specifiskiem dokumentu noformēšanas nosacījumiem jābūt noteiktiem iepirkuma procedūras dokumentācijā, piemēram, nolikumā.
Visi jautājumi, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu vai to saturu, piegādātājam ir jārisina vēršoties pie konkrētā pasūtītāja.
EIS nenodrošina atsevišķu dokumentu kopiju apliecināšanu, bet nodrošina tikai kopīgu piedāvājuma parakstīšanu.
Tajā pat laikā EIS ir iespējams pievienot ārpus sistēmas elektroniski sagatavotas un apliecinātas dokumentu kopijas (ja pasūtītājs sistēmā ir pieļāvis attiecīgo datņu veidu, piemēram, .edoc pievienošanas iespēju).
Visi jautājumi, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu vai to saturu, piegādātājam ir jārisina vēršoties pie konkrētā pasūtītāja.
Ar sistēmā iestrādātajiem līdzekļiem ir paredzēts parakstīt tikai piedāvājumu/pieteikumu kopumā.
Sistēma nepārbauda to, vai katra atsevišķi augšupielādētā datne ir vai nav parakstīta.
Visi jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu piedāvājumā ietveramo dokumentu noformēšanu vai to saturu, piegādātājam ir jārisina vēršoties pie konkrētā pasūtītāja.
EIS nodrošina iespēju izmantot sistēmā iebūvētu 'sistēmas parakstu'.
Sistēmas paraksts ir EIS iebūvēts rīks, kas nodrošina piedāvājuma parakstīšanu (Publisko iepirkumu likumā noteiktā alternatīva LVRTC e-parakstam iepirkuma procedūrās).
Jā, lai sistēmā būtu redzams, ka piedāvājumu ir parakstījusi konkrētā persona, tai ir jāizveido savs sisēmas lietotājs, kam jāpieškir loma 'Piegādātāja paraksttiesīgā persona'.
Nē, speciāla programmatūra vai rīki nav nepieciešami, iespējas parakstīt piedāvājumu ir visiem lietotājiem ar lomu 'Piegādātāja paraksttiesīgā persona'.
Piedāvājuma parakstīšana un iesniegšana ir divas secīgas darbības (tikai parakstīšana nenozīmē, ka piedāvājums ir iesniegts).
Piedāvājuma parakstīšanu ir jāveic lietotājam ar lomu 'Piegādātāja paraksttiesīgā persona'. Šai personai ir jābūt norādītai kā konkrētā iepirkuma parakstītajam (šķirkļa "Pretendents" blokā "Informācija par piedāvājuma parakstītājiem").
Ja piedāvājumam ir norādīti vairāki parakstītāji, pirms piedāvājuma iesniegšanas tas jāparaksta visiem šiem lietotājiem.
Piedāvājuma iesniegšanas darbību sistēmā pēc parakstīšanas var veikt jebkura paraksttiesīgā persona vai lietotājas ar lomu 'Piegādātāja vadītājs'.
Nepieciešams pārliecināties vai:
1) Lietotājs ir norādīts, kā paraksttiesīgā persona konkrētam iepirkumam;
2) Lietotājam ir piešķirta loma 'Piegādātāja paraksttiesīgā persona'.
Paraksta veida un/vai paraksttiesīgās personas nomaiņa ir veicama šķirkļa "Pretendents" blokā "Informācija par piedāvājuma parakstītājiem", ja nomaiņa veicama brīdi, kad uzsākts parakstīšanas process, tas vispirms ir jāpārtrauc.
Sākotnēji norādīto parakstīšanas veidu un/vai paraksttiesīgās personas ir iespējams mainīt šķirkļa "Pretendents" blokā "Informācija par piedāvājuma parakstītājiem".
Nomaiņa jādara pirms parakstīšanas procesa uzsākšanas, ja parakstīšanas process jau ir uzsākts, tas vispirms jāpārtrauc.
Pēc tam kad tiek iniciēta piedāvājuma parakstīšana, sistēma automātiski veido piedāvājuma kopsavilkuma datni, kura tiks iesniegta pasūtītājam.
Šī procesa ietvaros sistēma veido vienu arhīvu, kurš satur visas piegādātāja augšupielādētās datnes, līdz ar to procesa ilgums atkarībā no kopējā piedāvājuma apjoma var ilgt no dažām sekundēm līdz vairākām stundām.
Kamēr piedāvājuma apkopojums nav izveidots, piedāvājumu nav iespējams parakstīti un iesniegt.
Lai šis process noritētu pēc iespējas ātrāk iesakām augšupielādēt datnes ar iespējami mazāku izmēru.
Piegādātājam jebkurā brīdī līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam ir iespēja atsaukt savu iesniegto piedāvājumu un veikt tajā izmaiņas.
Atsaukšanas darbība ir pieejam šķirklī "Iesniegšana".
Pēc piedāvājuma atsaukšanas un nepieciešamo izmaiņu veikšanas, to ir iespējams iesniegt atkārtoti kamēr nav iestājies piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņ&scaron.
Par to ka piedāvājums ir iesniegts norāda tā statuss “Iesniegts".
Aktuālo piedāvājuma statusu ir iespējams apskatīties vairākos veidos:
    ■ Strādājot ar konkrēto iepirkumu tā statuss tiek attēlots šķirkļos “Piedāvājums” un “Iesniegšana”. Sadaļā “Piedāvājuma datu kopsavilkums” tiek attēlota informācija par piedāvājuma kopējo statusu, bet sadaļā “Pretendenta izvēlētās iepirkuma daļas piedāvājuma iesniegšanai” tiek attēlots katras iepirkuma daļas piedāvājuma statuss (ja iepirkums ir sadalīts daļās);
    ■ Visu uzņēma piedāvājumu saraksta kolonnā “Piedāvājums”. Saraksts ir pieejams e-konkursu apakšsistēmas šķirkļa “Piedāvājumi” sadaļā “Piedāvājumu saraksts”.