logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pasūtītāju jautājumi

27.07.2018 00:00


Šajā vietnē ir apkopoti pasūtītāju biežāk uzdotie jautājumi un atbildes. Atbilde ir skatāma izvēršamajā blokā zem katra konkrētā jautājuma.
(Katrā EIS apakšsistēmā ir pieejami uz konkrēto apakšsistēmu attiecināmi jautājumi)


Reģistrēšanas sistēmā un lietotāju lomu pārvaldība:

Elektroniski reģistrācijas dokumentus var iesniegt tikai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektronisko dokumentu uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv.
Elektroniski sagatavotas un parakstītas veidlpas nedrīkst saturēt fiziskus parakstus, kas norāda uz veidlapas oriģinālu papīra formātā. 
Reģistrācijas veidlapas ir pieejamas tīmekļa vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE.
Lietotāju skaits vienai organizācijai nav ierobežots.
Lai atvieglotu darbu sistēmā un nerastos kļūdas, vienam un tam pašam darbiniekam neveido vairākus profilus. Ja vienam darbiniekam nepieciešams veikt vairākas funkcijas, tam piešķir vairākas lomas lietotāja profila ietvaros.
Sīkāka informācija par lietotāju lomu piešķiršanu ir pieejama tīmekļa vietnē: http://paligs.eis.gov.lv/pasutitajiem/N_1_4.html.
Gadījumā, ja vienīgais pasūtītāja administrators vairāk nav pieejams, pasūtītājam ir jānosūta oficiāla vēstule (uz pasts@vraa.gov.lv (elektroniski parakstīta) vai uz Alberta iela 10, Rīga, LV-1010 (papīra formātā)) ar pamatojumu jauna pircēja administratora izveides nepieciešmaībai, kurai jāpievieno lietotāju, kurš turpmāk pildīs administratora funkcijas parakstīts adminstratora apliecinājums (apliecinājuma veidlapa pieejama vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE.). 
Lai nodrošinātu nepārtrauktu lietotāju tiesību pārvaldību, ieteicams, lai iestādē būtu vismaz divi lietotāji ar lomu "Pircēja administrators".

Iepirkuma izveidošana un izsludināšana:

Jauna iepirkuma izveidošana ir pieejama lietotājam ar lomu "E-konkursu administrators", līdz ar to, ja lietotājam nav iespējas izveidot jaunu iepirkumu, nepieciešams pārliecināties vai tam ir piešķirta atbilstošā loma.
Iepirkuma veidlapu pievienošanu ieteicams veikt prasību izveidošanas posmā (šķirklī "Prasības").
Katrai prasībai ir iespēja pievienot vienu vai vairākas dokumentu veidnes (veidlapas), kuras būs redzamas pretendentam kopā ar prasību tekstu.
Piemēram, veidojot prasību par finanšu piedāvājumu, pasūtītājs prasībai var pievienot detalizētā finanšu piedāvājuma veidni, piemēram, .xls (MS Office Excel datņu formāts) vai citā ekvivalentā formātā.
Lai izvēlētos tās iestādes, kuru vajadzībām iepirkuma proecedūra tiek rīkota, bet sarakstā attiecīgās iestādes neparādās, nepieciešams papildināt EIS dalībnieka profila informāciju.
Šo darbību var veikt lietotājs ar lomu "Pircēja administrators", kuram jāpapildina informācija (jānorāda konkrētas iestādes) EIS dalībnieka profila sadaļā "Pilnvarojušās organizācijas".
Pēc informācijas papildināšanas pievienotās iestādes būs pieejamas izvēlei.
Lai norādītu, kuru iestāžu vajadzībām iepirkums tiek veikts, nepieciešams papildināt organizācijas EIS profila informāciju.
Šo darbību var veikt lietotājs ar lomu " Pircēja administrators", kuram jāpapildina informācija (jānorāda konkrētas iestādes) organizācijas profila sadaļā "Pilnvarojušās organizācijas".
Pēc informācijas papildināšanas pievienotās iestādes būs pieejamas izvēlei sagatavojot jaunu iepirkumu.
Lai norādītu adresi, uznirstošajā logā "Adreses izvēle vai ievade", izvēloties augšējā izvēlnē "Ievadīt jaunu", nepieciešams aizpildīt visus obligātos ievadlaukus (atzīmēti ar *).
Sistēmā ir pieļaujams tikai viens ieraksts par adresi, līdz ar to gadījumos, ja līgumam ir vairākās izpildes vietas vai adrese nav konkrēta, piemēram, visa valsts teritorija, šo informāciju var norādīt ievadlaukā "Adrese", bet citos obligātos ievadlaukos šajā gadījumā var ievadīt simbolu "-".
Piemēram:
    Adrese: Visa Latvijas teritorija
    Māja: - 
    Pasta indekss: - 
Veidojot prasības pasūtītājam ir vairākas iespējas attiecībā uz to, kādā veidā tas vēlas saņemt pretendenta piedāvājumu.
Gadījumos, kad pasūtītājs vēlas, lai pretendents, prasības izpildes apliecināšanai, obligāti iesniedz dokumentus, prasības izveidošanas posmā ir svarīgi atzīmēt, ka dokumentu pievienošanas vērtību "Obligāta".
Pasūtītājs var arī norādīt, ka prasības apliecināšanai dokumentu pievienošana nav nepieciešama  -  vērtība "Nav atļauta" vai pretendents var pats izlemt vai pievienos dokumentus - vērtība "Atļauta".
Papildus tam pasūtītājs var noteikt vai pretendentam ir jāiesniedz tikai viena vai vairākas datnes, ka arī izvirzīt nosacījumus konkrētiem datņu tipiem, piemēram .doc, .xls, .pdf u.tml.
Visām viena posma iepirkuma procedūrām, piemēram, atklātiem konkursiem ir obligāti jānorāda vismaz viena tehniskā prasība.
Ja visām daļām finanšu prasība pēc būtības ir vienāda, piemēram, kopējā daļas līgumcena bez PVN, atsevišķu prasību veidošana katrai daļai nav nepieciešama.
Šādā gadījumā ir jāizveido iepirkuma procedūrai viena Finanšu piedāvājuma prasība (kam Ievadlauka veids ir "Valūta") un jāizvēlas, ka prasība attiecas uz atsevišķām iepirkuma daļām un jānorāda konkrētas daļas.

Grozījumi vai pārtraukšana/izbeigšana:

Izsludinātai iepirkuma procedūrai (statusā "Izsludināts"), grozījumus ir iespējams veikt veicot darbību "Iniciēt grozījumus" konkrētā iepirkuma šķirklī "Pamatdati".
Pēc minētās darbības izpildes ir jāveic nepieciešamie grozījumi un tad tie jānodod balsošanai (jāizpilda darbība " Nodot dokumentāciju balsošanai").
Pēc attiecīgās sēdes slēgšanas, šķirklī "Pamatdati" parādīsies poga "Iniciēt publicēšanu", kuras nospiešana nodrošinās pasūtītāja veikto grozījumu publicēšanu EIS.
Veicot grozījumus pasūtītājam ir jāņem vērā, ka, neskatoties uz grozījumu apjomu, pasūtītājam vienmēr no jauna ir jāpievieno visi dokumenti no sadaļas "Aktuālie iepirkuma dokumenti" (izņemot, ja grozījumi tiek veikti tajā pašā dienā, kad iepirkumus ir izsludināts).
Grozījumu izsludināšanas process ir  attēlots Interaktīvajā palīdzībā tīmekļa vietnē - http://paligs.eis.gov.lv/pasutitajiem/N_4_8.html.

| SVARĪGI | veicot grozījumu sistēmā, pasūtītājam jāatceras veikt nepieciešamās publikācijas darbības Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju sistēmā.
Sistēmā šobrīd nenosķir grozījumu raksturu (vai tie ir tehniski precizējumu vai grozījumi pēc būtības), līdz ar to pasūtītājam ir jāņem vērā, ka jebkuras izmaiņas iepirkuma dokumentācijā sistēmas ietvaros tiek uzskatītas par grozījumiem.
Līdz ar to, jebkuras izmaiņas, t.sk. tehniski precizējumi, veicami kā grozījumi.
Pasūtītājs tehniski var veikt un publicēt grozījumus jebkurā brīdī, sākot ar iepirkuma izsludināšanu un līdz piedāvājumu atvēršanai.
Veicot jebkuru no darbībām, kas var tikt attiecināta uz atsevišķām iepirkuma daļām, piemēram, pārtraukšana un vērtēšana, sistēma piedāvā izvēlēties konkrētas daļas uz kurām darbība ir attiecināma.
Līdz ar to, ja iepirkuma priekšmets sistēmā ir bijis sadalīts daļās, pasūtītājam ir iespēja pārtraukt un/vai piešķirt līguma slēgšanas tiesības tikai konkrēti izvēlētās atseviškās iepirkuma priekšmeta daļās.

Piedāvājumu vērtēšana:

Piedāvājumu vērtēšanu var veikt:
     a) ārpus sistēmas parastāja kārtībā un vēlāk, nepieciešamības gadījumā, ievadot sistēmā balsošanas rezultātu kopsavilkumu;
     b) komisijas locekļiem balsojot sistēmā.
         Ja piedāvājumu vērtēšanu pilnībā plānots veikt sistēmā, ieteicams noskatīties pamācību kā veikt izvērstu piedāvājumu vērtēšanu e-konkursu apakšsistēmā. Pamācība pieejama - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON.
Jā, ir iespējams veikt piedāvājumu vērtēšanu ārpus sistēmas.
Bet, lai nodrošinātu iepirkuma līguma pievienošanu un  iepirkuma turpmāko statusu atspoguļošanu sistēmā, pēc lēmuma pieņemšanas ir nepieciešams ievadīt  sistēmā kopsavilkumu par balsošanas rezultātiem.
Pamācība kā veikt vienkāršotu piedāvājumu vērtēšanu e-konkursu apakšsistēmā (kopsavilkuma ievadīšana par rezultātiem) ir pieejama - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON.
Lai iepirkumam iegūtu statusu "Lēmums pieņemts", ir nepieciešams veikt vienkāršoto piedāvājumu vērtēšanu e-konkursu apakšsistēmā, atspoguļojot kopvērtējuma rezultātus. Pamācība kā veikt vienkāršotu piedāvājumu vērtēšanu e-konkursu apakšsistēmā ir pieejama - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON.
Simbols , ar kuru var ievadīt vērtēšanas punktus, vērtēšanas procesā parādās tikai tiem iepirkumiem, kuriem  šķirklī “Pamatdati” kā izvēles metode ir norādīta "Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums", t.i., iepirkumam ir paredzēti kritēriji, kuros komisija piešķir konkrētu punktu skaitu.
Ja pretendentam komisijas uzdotais jautājums nav pieejams, tad pasūtītājam ir jāpārliecinās, ka jautājums tiešām ir nosūtīts.
Lai to izdarītu, pasūtītājam šķirklī "Dokumenti" nepieciešams atvērt sagatavoto jautājumu un pārliecināties, ka tā status ir "Reģistrēts".
Gadījumā, ja jautājumam ir statuss "Projekts", tas nav nosūtīts.
Lai nosūtītu jautājumu, ir jāizvēlas zīmuļa ikona un jāveic darbība "Nosūtīt jautājumu".